Felles datautveksling og registreringsnummer

Felles henvendelse om datautveksling og felles registreringsnummer fra Nordisk Älghundunion til kennelklubbene i Norden.

Med erkjennelse av at flere av våre elghundraser har sin utbredelse i hele Norden vedtok ledermøtet i Nordisk Älghundunion (NÄU) at det skulle sendes et likelydende brev til kennelklubbene i Norge, Sverige og Finnland med anmodning om utveksling av hundedata.

Det ble gjort en tilsvarende henvendelse i 2016 uten at det har muliggjort en full datautveksling av data for våre raser. Selv om NKK etter 2016 er gode til å dele data og er den klart beste på leveranser på jaktprøvedata så henger de øvrige kennelklubbene etter i sin datautveksling. Ledermøtet i NÄU vedtok derfor at det skulle sendes en ny felles henvendelse til alle våre kennelklubber.

Forbundsstyret i Norske Elghundklubbers Forbund er svært tilfreds med at vi står samlet i elghundmiljøet i Norden om at innsamlede data for helse-, eksteriør- og bruksegenskaper på våre elghunder skal være åpent for alle de nordiske klubber og forbund.

Datadeling i Norden er svært viktig for det pågående arbeidet i NEKF og NKK med å utvikle IT assistert avlsprogram. Uten tilgang til data for hele populasjonen vil et dataprogram for digitalisering av avlen ha begrenset verdi.

Gjennom en slik fullverdig datautveksling vil de nasjonale raseklubbene ha et betydelig verktøy til å styre utviklingen av sine raser basert på objektive kriterier. Dette vil være særdeles viktig for bruks- og helseegenskaper. For NEKF vil dette gi en vesentlig bedre forutsetning og mulighet til å styre utviklingen av vår nasjonale rase Norsk Elghund Grå.

NÄU ber også kennelklubbene i Norden om å utrede muligheten for et felles registreringsnummer for hundene i de nordiske landene. Med et felles registreringsnummer unngås det at vi har flere identiteter for en og samme hund i Norden. Dette vil også øke datakvaliteten i våre avlsdata.

Felles brev til kennelklubbene fra medlemmene i NÄU

Skroll til toppen
Rull til toppen