Valper, avl og oppdrett

Avlskriterier Norsk Elghund Grå

Mål med avlsarbeid

Avlsarbeidet har som mål å holde en bærekraftig NEG populasjon av gode jakthunder med god helse, godt gemytt og med et rasetypisk utseende. For å videreutvikle Norsk Elghund Grå (NEG) i Norge er det svært viktig med størst mulig genetisk bredde i avlen.

Følgende egenskaper prioriteres:

 • Helse
 • Gemytt
 • Genetisk variasjon
 • Jaktegenskaper
 • Eksteriør

Til avl skal det kun brukes hunder som har et godt gemytt, har et rasetypisk eksteriør og dokumenterte bruksegenskaper.

Krav til helse og gemytt for avlshunder 

HD / HD-indeks
Hunder med HD grad A, B eller C uten anmerkning godkjennes brukt i avl. Samlet HD-indeks for en kombinasjon skal ligge over 200. Avlsutvalget kan dispensere.

Arvelig nyresvikt (PNP)

Avlsreglene er satt på bakgrunn av det vi per i dag kjenner til angående utbredelsen av sykdommen arvelig nyresvikt og NKKs Avlsstrategi pkt 4.1.

 • Hunder og foreldre til hunder som har arvelig nyresykdom godkjennes ikke. Dersom det konstateres slik sykdom etter godkjenning tas hunden straks ut av avlslisten. 
 • Dersom to eller flere hunder i samme kull har fått diagnosen arvelig nyresvikt, skal ingen i kullet brukes i avl.
 • Hunder som har kjente individer av arvelig nyresvikt i sin linje, skal krysset ut med hunder som er fra linjer uten kjente tilfeller av arvelig nyresvikt. 
 • Alle oppdrettere/eiere som opplever å få tilfeller av arvelig nyresvikt på foreldredyr eller avkom forplikter å melde ifra til avlsutvalget, samt at veterinær registrerer inn hundens kliniske diagnose i Hundedatabasen.

Arvelige hjertelidelser
Hunder med konstaterte arvelige hjertelidelser godkjennes ikke. Hunder og foreldre som får konstatert hjertelidelser etter godkjenning tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter fylte 4 år ved å legge fram helseattest hvor hjerteundersøkelse er inkludert, og hunden er erklært frisk.

Jaktødem
Hunder som har to eller flere søsken som har påvist jaktødem, eller hunder som har gitt to eller flere avkom med jaktødem skal utelukkes fra videre avl, selv om de ikke selv har hatt jaktødem.

Andre arvelige lidelser
Hunder og foreldre som etter godkjenning får konstatert andre arvelige lidelser tas straks ut av avlslisten. Kullsøsken og avkom kan godkjennes etter å ha lagt fram helseattest.

DNA-test Glaukom og Dvergvekst
Det er innført krav om kjent DNA-status for sykdommene primær åpenvinklet glaukom (Primary Open Angle Glaucoma, POAG ADAMTS10) og dvergvekst (Chondrodysplasia, CDSL ITGA10) til foreldredyr for at avkom skal registreres, samt at minst et av foreldredyrene må være fri for det sykdomsfremkallende genet for hver av sykdommene.
Følgende er unntatt fra kravet om kjent status: Bruk av utenlandske hunder, importert frossen sæd samt sæd fra NKKs sædbank som er frosset før restriksjonen trådte i kraft og hvor hunden ikke lenger er i live. Forutsetningen for unntaket er at utenlandsk hannhund/frossen sæd brukes på tispe som er fri for de aktuelle sykdomsfremkallende genene.

Gemytt
Hunder som gjennom utstillingskritikk må antas å ha et uønsket gemytt, skal ikke godkjennes som avlshund. Med uønsket gemytt menes både aggressive, veike eller nervøse hunder.

Innavl
Samlet innavlskoeffisient pr kull skal ikke overstige 3,5 % på 5 generasjoner.
Avlsutvalget NEG kan dispensere. 

Avlsutvalget NEG gir anbefalinger eller godkjenning av kombinasjoner fra godkjente hanner og tisper på avlshund lista. Hvis eier ønsker å bruke en hund som ikke står på avlshund lista vil avlsutvalget være behjelpelige med veiledning og en eventuell godkjenningsprosess. Avlsutvalget godkjenner kun kombinasjoner som er drøftet med utvalget i forkant av paring. 

Hannhunder – avlskriterier

 • Hanner over 24 mnd. 2 x 1.(første) premie på jaktprøve (Løs/Band).
 • Hanner under 24 mnd. 1 x 1.(første) premie på jaktprøve (Løs/Band)
 • Minimum Very Good (VG) på utstilling i klassene AUK, AK og BK.
 • Hannhunden skal ha stambokført gentest for sykdommene Glaukom (ADAMTS10) og Dvergvekst (ITGA10). Hunden kan ikke være affisert.
 • Hannhunden godkjennes til bruk på 5 kull.
 • Hannhunden godkjennes for ytterligere 5 kull ved oppnådd minimum 25% jaktpremierte avkom i minst 3 kull.
 • Hannhunden tas ut av hannhund-listen etter å ha produsert 10 kull.
 • Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk elghund grå, er satt til 80 avkom. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli registrert i NKK. Dette gjelder også for importerte avkom. Importerte avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte i NKK. Gjelder paringer foretatt f.o.m 01.06.2022.
 • Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd. Gjelder f.o.m 01.06.2022.
 • HD grad A, B eller C uten anmerkning.
 • Hannhunden skal oppfylle krav til helse og gemytt som stilles til en avlshund. 

Tisper – avlskriterier

 • Minimum 1 x 1.(første) premie på jaktprøve (Løs/Band).
 • Minimum Very Good (VG) på utstilling i klassene AUK, AK og BK.
 • Tispen godkjennes til bruk i avl på 3 kull.
 • Tispen godkjennes for ytterligere 2 kull ved oppnådd minimum 25% jaktpremierte avkom.
 • Tispen skal ha stambokført gentest for sykdommene Glaukom (ADAMTS10) og Dvergvekst (ITGA10). Hunden kan ikke være affisert.
 • HD grad A, B eller C uten anmerkning.
 • Tispen skal være minst 18 mnd. på paringstidspunktet.
 • Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe pares – og får valper – to ganger med mindre enn 12 måneders mellomrom, må det deretter gå minst 12 måneder til neste paring.
 • En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.
 • En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.
 • Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring.
 • En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
 • En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
 • En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.
 • Tispen skal oppfylle krav til helse og gemytt som stilles til en avlshund.

Avlsutvalget har mandat til å dispensere fra avlskriteriene for hanner og tisper, i de tilfeller hvor resultatet vil føre til en økt genetisk variasjon i rasen, eller når en hund har vist særskilte bruksegenskaper på jaktprøve.    

Har du en potensiell avlshund?
Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg. Fyll ut dette skjema: Ny avlshund
Dersom hunden fyller kravene legges inn på listen over godkjente hannhunder.

NY OPPDATERT AVLSHUNDLISTE FOR NORSK ELGHUND GRÅ 

Indeksering/rangering av jaktprøveresultat hanner, Norsk Elghund Grå: 
Forbundstyret i NEKF har fattet vedtak på indeksering av jaktegenskaper for godkjente avlshanner for rasen Norsk Elghund Grå. Bandhundutvalget og Løshundutvalget har kommet med innspill på hvilke momenter som er mest arvelig i sine jaktprøveformer. Alle moment der hunden er bedømt i og gjennomsnittet for momentene, danner grunnlaget for indekseringen.  

Momenter:
Bandhund:1, 2, 3  
Løshund:1, 3, 5, 9  

Indekseringen er kun for godkjente avlshanner i regi av AU NEG sin avlshundliste.
Avlshundlisten er delt etter hvilken jaktprøveform hundene er merittert. Der hundene fyller kravet for begge prøveformer, vil de stå på begge listene over avlshunder. Indeksering: Grunnlag for indeksering er fra analyser av jaktprøver i  FOU prosjektet. 

LØSHUND
Moment 1:  Moment 3:  Moment 5: Moment 9:
Totalt 7,11 p – 7,18 p – 8,93 p – 9,02 = 32,24 p som gir 100 i Indeks

BANDHUND
Moment 1:  Moment 2:  Moment 3: 
Totalt:
7,6 p – 6,7 p – 6,34 p = 20,64 p som gir 100 i indeks

 
Skroll til toppen
Rull til toppen