Valper, avl og oppdrett

Norsk Kennelklub (NKK) har gitt Norske Elghundklubbers forbund ansvaret for avlsarbeidet med Norsk Elghund Sort (NES). For å gjennomføre arbeidet i det daglig har forbundsstyret (FS) opprettet Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort (AUNES). AUNES har som oppgave: 

 • å utvikle et Rasespesifikt Avlsdokument (RAS) som skal legge føringer for langsiktige avlsmål.
 • bestemme, evaluere og justere mål og tiltak i RAS til det beste for rasen.
 • å bistå hundeeiere med valg av riktig kombinasjon.
 • publisere lister over godkjente hannhunder som fyller kriteriene.
 • publisere lister over planlagte parringer som fyller kriteriene (Godkjent parring).

AUNES lager anbefalinger for parringer som er mer spesifikke enn minimumskravene til NKK for å få valper registrert.

De siste årene ser det ut til at over 95% av alle parringer godkjennes gjennom AUNES etter oppsatte kriterier. Dette fører til at rasen ser ut til å ha en jevn positiv utvikling i de kriteriene som vektlegges.

Hovedmålet med avlsarbeidet er:
å utvikle en genetisk bærekraftig NES populasjon med god helse, godt gemytt, gode jaktegenskaper og et rasetypisk utseende. (RAS 01.01.24 til 31.12.29)

De 5 områder som skal prioriteres i avlsarbeidet er i prioritert rekkefølge:

 1. Helse: Det skal avles friske hunder som blant annet ikke utvikler kjente, alvorlige sykdommer.
 2. Gemytt: Det skal avles trygge og modige hunder.
 3. Genetisk bredde: Naturlig økning av innavl i populasjonen skal begrenses. Flest mulig forskjellige foreldre- og besteforeldredyr bør være representert i avl.
 4. Jaktegenskaper: NES er en jakthund. Jaktegenskapene skal ivaretas og utvikles, men ikke på bekostning av helse og gemytt.
 5. Eksteriør: Rasens særpreg skal beholdes. Eksteriør er viktig for funksjonalitet og helse
  (Utdrag fra RAS 01.01.24 til 31.12.29)

For å oppnå målene og utvikle rasen i positiv retning, er det viktig at det i hovedsak avles på den delen av populasjonen som har dokumenterte egenskaper. Derfor betegnes kombinasjoner som fyller anbefalingene fra AUNES som «Godkjent parring». Anbefalingene i AUNES sine kriterier tar høyde for nettopp en positiv utvikling på bestemte områder. Dette er ikke ivaretatt av minimumskravene for registrering av valper i NKK som primært ivaretar genetikk og helse.

Kriterier for «Parring godkjent av AU NES» pr 01.01.2024

 1. Minst en av foreldredyrene må være stambokført (resultatene registrert hos NKK i Dogweb): Genetisk fri for ataksi.
 2. Minst en av foreldredyrene må være stambokført (resultatene registrert hos NKK i Dogweb): Genetisk fri for glaukom.
 3. Samlet innavlsgrad må være under 4 beregnet på 5 generasjoner.
 4. Samlet HD-indeks for kombinasjonen må være 203 eller høyere. Ingen av hundene kan ha D- eller E-hofter.
 5. Begge hundene må være jaktpremiert.
 6. Begge hundene må ha minst Very Good som beste resultat på utstilling.
 7. Kombinasjoner som tidligere har gitt kull på 4 eller flere valper kan ikke gjentas.

Vi ber om at søknader om godkjent parring sendes inn i god tid før aktuell løpetid – helst mer enn tre uker før forventet løpetidsstart.

 En godkjenning av parring gjelder i 5 mnd fra tispeeier har mottatt skriftlig godkjenning pr mail fra AU NES.
En parring kan ikke godkjennes etter at den er gjennomført.

Link til søknadsskjema for godkjent parring

Avlshunder
For å lette mulighetene for tispeeier til å finne egnede hannhunder oppdaterer AUNES Excel-liste med hannhunder som fyller kravene. Listen finnes i menyen til venstre. Hannhundeier må selv søke om å få sin hannhund på listen. Dette betyr at det kan finnes hannhunder som fyller kravene uten å stå på listen. Slike hunder kan etter søknad benyttes etter samme kriterier som hunder som er listet.

Godkjente hanner som benyttes i kombinasjoner som ikke fyller kravene til godkjent parring mister retten til å være publisert som godkjent avlshund.

Kriterier for godkjenning av avlshann:

 1. Kjent HD-status; A, B eller C med indeks
 2. Premiert på jaktprøve.
 3. Oppnådd minst Very Good som beste resultat på utstilling
 4. Tilgjengelig for avl inntil begrensning på antall avkom er nådd. Det kan registreres maks 40 avkom (det kullet som passerer 40 kan registreres i sin helhet) etter en enkelt hannhund. Dersom 2 helbrødre er benyttet som avlshunder er begrensningen 30 pr hann, og ved 3 eller flere helbrødre benyttet maks 20 pr hann. Totalt maks 60 avkom etter helbrødre. «Først til mølla» gjelder.
 5. Hannhunder settes på vent ved 15 fødte avkom inntil 20% av avkom fra minst 2 kull, har kjent hd-status.

Link til søknad godkjent avlshann.

Kriterier for av avlstispe:

 1. Kjent HD-status; A, B eller C med indeks
 2. Premiert på jaktprøve
 3. Oppnådd minst Very Good som beste resultat på utstilling
 4. Ved 15 fødte valper settes tispa på vent inntil 20% av valpene har kjent HD-status.
 5. Kan få maks 5 kull
 6. Bør ikke få første kull etter fylte 6 år

Det føres ikke lister over avlstisper da kriteriene ivaretas gjennom godkjenning av parring.

Skroll til toppen
Rull til toppen