RS 2020 Avlyst

RS 2020

Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) sitt styre (FS) henvendte seg til RS-ordfører og Lov- og kontrollkomiteen (LKK) for at vi skulle se på mulighetene for avholdelse av RS 2020. FS har ikke vært delaktig i den videre prosessen.

Med bakgrunn i Korona-viruset som sprer seg rundt i Norge og med de anbefalinger og direktiver som kommer fra Folkehelseinstituttet og Regjeringen, er det ikke mulig å avholde NEKF sitt RS 28.04.2020. Folkehelseinstituttet signaliserer at toppen av pandemien kan bli i juni 2020.

Vi har dermed 2 alternativer; å utsette eller avlyse RS 2020.

Det vises til NEKFs lover:

  • 3-3: Representantskapsmøtet skal bekjentgjøres for medlemsklubbene med minst 8 ukers varsel, og
  • 3-1: NEKFs høyeste myndighet er Representantskapsmøtet, og det avholdes hvert år innen 31.05 på sted og tid som fastsettes av FS og innkalles av RS-ordfører. Dersom spesielle forhold tilsier det, kan tidsfristen fravikes.

Dette betyr at senest 3. april 2020 må det varsles om sted og tid for avholdelse av RS 2020, hvis 30. mai 2020 velges som møtedato.             

Slik som situasjonen nå er i Norge, er det ingen som kan garantere at vi får hotell og møterom 30.05.2020. FS har allerede utsatt kompetansehevelse prøveledelse. Kostnaden for dette beløper seg til ca. kr 55 000. Videre må Forbundet også betale noe for utsettelse/avlysning av RS til hotellet. Hvis vi velger 30.05.2020 som ny dato for RS, kan vi risikere å betale her også. Kostnaden totalt for RS er ca. kr 230 000, og hva som må betales her er pr d.d. ukjent. Dette betyr økonomisk både for Forbundet og områdeklubbene store utgifter og dermed risiko forbundet med dette. NKKs Hovedstyre sendte 18.03.20 e-post med følgende vedtak: Oppgjør/aktivitetsavregning til klubber og forbund utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon.

Slik situasjonen er forventet å utvikle seg fremover, er trolig første mulighet for å avholde RS 2020 i slutten av august eller begynnelsen av september. Dette vil si at vi ikke har et operativt FS før oktober/november 2020.           

Andre organisasjoner og foreninger avlyser eller flytter sine planlagte årsmøter eller arrangementer til 2021.

Det er kommet forslag om å avholde årets RS på digital plattform. Det vises til NEKFs lover § 3-2; Møte og stemmerett: Det kan stemmes ved personlig fremmøte og fullmakt fra egen klubb. Slik LKK og RS-ordfører tolker dette ser vi det som vanskelig å gjennomføre skriftlig valg ved digital plattform, og fraråder derfor dette.

Vedr. championatregler vises det til sak 11.3.15 hvor disse vedtas for 5 år og er lukket for revidering frem til RS 2020. Imidlertid ble det på RS 2016 vedtatt sak 11.3.16 og 11.4.16 med virkning fra 01.01.17 Dette betyr at championatsregler skal behandles på RS 2021, jf. vedtaket om låsing av reglene i en periode på 5 år.

I følge tidligere vedtak skulle jaktprøvereglene vært oppe til behandling på RS 2020. FS har bedt om ett års utsettelse, slik at Norge kommer på linje med Finland og Sverige mht. revidering. Én klubb har fremmet sak om å støtte FS på dette. Ingen har kommet med noen formelle motkrav, men dette kunne jo ha kommet opp under debatten. Slik vi ser det er det fornuftig å vente med dette til neste års RS.

LKK og RS-ordfører velger i den situasjonen Norge er i å avlyse RS 2020.

Dette medfører følgende:

FS fortsetter frem til RS 2021. Hele RS-mappen for RS 2020 sendes ut, uten innstilling til vedtak i sakene. Komiteenes uttalelse legges ved sakene. Regnskap skal revideres på vanlig måte og sendes sammen med RS-mappen. Forslag til budsjett utarbeides og sendes ut som nevnt tidligere. Valglister med forslag til valg legges ved uten valgkomiteens innstilling. Alle innkommende forslag til årets RS 2020 tas opp igjen på RS 2021 og behandles på lik linje med forslag til RS 2021. Dette gjelder også mht. forslag til valg. Årsrapporter, regnskap, revisors beretning og budsjett behandles for 2020 og 2021 samlet. Alle tillitspersoner beholder sine tillitsverv inntil RS 2021.

Med hilsen

RS-ordfører og Lov- og kontrollkomiteen.

Skroll til toppen
Rull til toppen