REGISTRERINGSNEKT FOR RASEN NORSK ELGHUND GRÅ

REGISTRERINGSNEKT FOR RASEN NORSK ELGHUND GRÅ

Avlsutvalget for Norsk Elghund Grå (AU NEG) gjorde følgende innstilling (9.9.14) til Forbundsstyret (FS) om at avlsutvalget ønsket tiltak for å unngå matadoravl på populære avlshunder. Innstillingen ba FS om å behandle og gjøre endelig vedtak på tiltaket om at det skulle innføres registreringsnekt på valper født etter hannhunder med mer enn 150 registrerte avkom etter parringstidspunktet og at hanner med mer enn 100 avkom tas ut av avlshundlisten. NEKF/v FS søker NKK om registreringsnekt.

Avlsutvalget ga videre følgende innspill til FS:

Rasen har flere nålevende hanner med flere en 150 avkom og som blir brukt i avl, noe som ikke er bra eller ønskelig i populasjonen.

NEKF har et system med ”godkjente” hanner gjennom vårt avlsutvalg for rasen, der det er inngått avtale i mellom hundeeier og avlsutvalg. Der er det ene punktet i avtalen en forpliktelse om å stoppe avlen på en hann ved 100 avkom. Hannhunder med 100 avkom blir tatt ut i fra avlshundlisten i NEKF.

NEKF erfarer at i tilfeller hanner blir fjernet fra listen, blir disse brukt videre i avlen.

Erfaringen er at mange av de ”populære” hannene har aldri stått på listen for avlshunder, eierne velger ikke å ha godkjenningen igjennom vårt system bl.a. pga. begrensinger på antall avkom.

Gransking av avkom etter hanner
Til avl anvendes kun mentalt og fysiske friske, jakt- og eksteriørmessige gode hunder. Dette innebærer at kun jaktprøvemeritterte hunder brukes i avlen.

Hanner:
Hannen brukes på inntil 5 tisper, deretter gjøres det en avlstopp før gransking av avkom. Avkommene skal meritters på jaktprøve, dvs. at 20 % må ha premiering. Det samme gjelder for HD, 20 % må være røntgenundersøkt og fylle rasens krav til avlshund.  

Når disse krav er oppfylt kan det etter søknad til avlsutvalget åpnes for ytterligere avl på inntil 10 tisper, dvs. totalt maksimum 15 kull etter en hannhund.        

————————–

FS gjorde følgende vedtak på sitt styremøte, 5.11.14, FS.sak 59.14:

Norske Elghundklubbers Forbund v/Forbundsstyret vurderer å søke Norsk Kennel Klubb om registreringsnekt for avkom etter hanner av Norsk Elghund Grå med mer enn 150 avkom. Saken tas opp i FS møte 3/12 for endelig behandling og eventuell saksframlegg for RS mai-15.

FS sendte med bakgrunn i vedtaket brev til NKK/v Helseavdelingen, datert 12.11.14, og fikk følgende tilsvar fra Helseavdelingen v/ Astrid Indrebø:

Ad begrensning av antall avkom etter samme hannhund

Følgende regler gjelder vedrørende innføring av maksimumsgrense for registrering av antall avkom (HS-saker 188/13, 132/14):

«Hovedstyret besluttet at det åpnes for mulighet for raseklubber til å søke om innføring av et maksimum antall avkom som kan registreres på ordinær måte etter samme hund, etter vedtak på klubbens generalforsamling/årsmøte. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper etter hunden registrert med avlssperre eller ikke registrert; klubbens generalforsamling/årsmøte avgjør hvilket alternativ som blir gjeldende for rasen.  Dersom dette ikke er spesifisert i vedtak fra generalforsamling/årsmøte, vil ytterligere valper bli registrert med avlssperre. Importerte hunder som blir født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis imidlertid mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. Nedfrosset sæd kan brukes etter et minimum antall år etter at maksimalgrensen er nådd; antall år avgjøres av raseklubbens generalforsamling/årsmøte. Dersom klubben ikke selv har satt noen slik grense, settes den til 8 år.

NKKs Sunnhetsutvalg får beslutningsansvar mht. å vedta innføring av overnevnte krav for den enkelte rase.»

——————–

Tilbakemeldingen fra NKKs Helseavdeling tilsa at FS måtte forberede en sak til behandling i Representantskapsmøtet 2015 for å kunne søke om NKKs godkjennelse av de krav som ligger i vedtaket i FS.sak 59.14.

FS behandlet saken på nytt i styremøtet 3.12.14, FS.sak 70.14. med følgende enstemmig vedtak:

Følgende innstilling til vedtaksforslag oversendes til Representantskapsmøtet 2015 for behandling:

NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND SØKER NORSK KENNEL KLUB OM REGISTRERINGSNEKT FOR RASEN NORSK ELGHUND GRÅ

Norske Elghundklubbers Forbund søker Norsk Kennel Klub om å innføre registreringsnekt på valper for rasen Norsk Elghund Grå født etter nådd 150 avkom før parring tidspunktet. Det kan gis dispensasjon for bruk av hanner som har nådd grensen på 150 avkom på grunn av spesiell gode arveegenskaper, nedfrosset sæd fra hannen kan også brukes, dette krever godkjenning jf. tidligere vedtak i NKK.

Innstillingen fra FS til Representantskapsmøtet 2015 (RS-15) ble behandlet under RS. sak 11.10.15. med følgende vedtak:

Representantskapsmøtet ber Forbundsstyret om å søke Norsk Kennel Klub om å innføre registreringsnekt på valper for rasen Norsk Elghund Grå født etter nådde 150 avkom før parringstidspunktet.

Enstemmig vedtatt.

NEKF v/FS sendte brev til NKK/v Helseavdelingen datert 23.6.15 hvor det ble søkt om å få godkjent registreringsnekt for NEG iht. til vedtaket gjort i RS.sak 11.10.15.

NKKs Sunnhetsavdelingen behandlet NEKFs søknad på sitt møte 21.10.15 og fattet følgende vedtak, vedtaket sitert i sin helhet:

 

                                                                                                                                                                                                      Oslo 02.11.2015

Norske Elghundklubbers Forbund

 

Vi viser til forbundets søknad av 23.06.15 angående innføring av maksimumsantall avkom som kan registreres etter samme hund for rasen norsk elghund grå.

Norsk Kennel Klubs Sunnhetsutvalg behandlet saken på sitt møte 21.10.2015, og fattet følgende vedtak:

Det innføres et maksimumsantall på 150 avkom som kan registreres etter samme hund for rasen norsk elghund grå. Etter at maksimumsantallet av valper registrert i NKK er nådd, blir ytterligere valper født i Norge etter hunden ikke registrert.

Importerte hunder som er født før maksimumsgrensen er nådd, registreres på ordinær måte. Det gis mulighet for å søke om dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En nøye begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK som innhenter uttalelse fra raseklubb før vedtak fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at maksimalgrensen er nådd.

Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.04.2016.

Forbundet oppfordres til å publisere oppdaterte oversikter over antall avkom etter aktuelle avlshunder på sin web-side.

Vi ber om at forbundet gjør vedtaket kjent for sine medlemmer og oppdrettere av rasen.

 

Med hilsen

for Norsk Kennel Klub

Kristin H. Aukrust
Leder for Helse- og Registreringsavdelingen
Sekretær for NKKs Sunnhetsutvalg

Skroll til toppen
Rull til toppen