Ledermøte i Nordisk Älghundunion i samarbeidets ånd

Etter flere år uten fysisk møte ble det avholdt ledermøte i Nordisk Älghundunion (NÄU) i Stockholm 7.-8. juli med Svenska Älghundforbund som arrangør. For Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) er dette en viktig møtearena for å ivareta ansvaret for utviklingen av våre elghundraser. Med raseansvaret for de norske elghundrasene er det viktig at vi ivaretar vårt ansvar for hele populasjonen, ikke bare den norske delen.

For Norsk Elghund Grå er rasens populasjonsområde hele Norden. Dette må selvfølgelig NEKF som en ansvarlig organisasjon ta hensyn til i sitt arbeid. Det er også en erkjennelse fra de andre nordiske organisajonene at dette i særlig grad er et ansvar som ligger i den norske raseklubben NEKF, som har raseansvaret for Norsk Elghund Grå. Uten deltakelse i det nordiske samarbeidet vil Norge i praksis si fra seg ansvaret for vår nasjonalhund Norsk Elghund Grå.

Det er et stort og aktivt avlssamarbeid i Norden ved at oppdretterne i de nordiske landene henter avlsmateriale fra hverandre. Gjennom bruk av hele rasens populasjon vil vi også ha et mye bedre grep om utviklingen av rasen, enten det gjelder jaktegenskaper, helse og eksteriørmessige krav. Dette samarbeidet vil selvfølgelig Norske Elghundklubbers Forbund delta aktivt i og derigjennom styre utviklingen av våre nasjonale raser. Tilsvarende erkjennelse er det at Sverige har et overordnet ansvar for rasen Jämthund og Finnland for Karelsk Bjørnhund.

Gjennom samarbeidet i NÄU jobbes det aktivt for at landene skal utveksle sine rasedata til de andre nordiske landene. Det er stor enighet om at dette samarbeidet er viktig for utvikling av våre felles raser. For NEKF som jobber aktivt for å digitalisere avlsarbeidet er det av helt avgjørende betydning at vi får tak i hele populasjonens (rasens) data. Uten denne datatilgangen vil vi ha svært redusert nytte av et dataverktøy i avlsarbeidet. Det var derfor positivt at det fra de øvrige nordiske landene var stor interesse for at Aninova var invitert og presenterte sine arbeider for alle delegatene på ledermøtet. Aninova har allerede et forhold til både Norge og Sverige gjennom sin testkjøring på data for NEG i disse landen. Det er også viktig at de nordisk kenneklubbene er koblet på dette arbeidet.

Samarbeidet i Nordisk Elghundunion er regulert gjennom felles vedtatte retningslinjer (Stadgar) som utvikes og revideres etter avlssamardeidets behov og endring.  I tråd med forbundets åpne informasjonsprofil vedlegges retningslinjer (Stadgar) og referatet fra ledermøtet til informasjon for alle som er interessert i samarbeid og utvikling til elghundrasenes beste.

Vedlegg:
Møteprotokoll 07.07.2022
Retningslinjer for samarbeid (Stadgar)


Skroll til toppen
Rull til toppen