FORBEDRING AV JAKTEGENSKAPER HOS NORSKE ELGHUNDER

Forbedring av jaktegenskaper hos norske elghunder

I det pågående FoU prosjektet er vi nå ferdige med å regne avlsverdier, og arbeider med forslag til vektlegging av egenskaper inn i et samlet avlsmål. Vektleggingen har vært diskutert med Jostein Dahle, Kjell Arild Haugen og Kjell Kruke, samt Camilla H. Repshus. Forslag til endelig vektlegging skal også presenteres i forbundsstyret i vår. Det kommer en mer utfyllende artikkel på temaet i neste utgave av bladet Elghunden, men et lite utdrag kommer her.

Å definere et avlsmål

Et avlsmål tar utgangspunkt i et felles mål for i hvilken retning en ønsker at rasen skal endre seg. Man må stille seg selv spørsmålet: Hvordan ser den optimale elghunden ut om 10 år, og hvilke egenskaper er det vi må forbedre for å komme dit? For dere eiere er svaret på dette for mange at vi skal fortsatt ha en sunn og frisk hund som skal gi brukere av elghunden en best mulig jakthund. Å sette et felles avlsmål er en viktig, men også vanskelig oppgave. I mange raseklubber er det ofte ulike interesser innad i klubben med tanke på hvilken retning rasen skal utvikles. Utarbeiding av RAS-dokumentene er derfor et viktig utgangspunkt for avlsarbeidet på Norske Elghunder.

Norsk Elghund sort

Analyser viser at alle de 5 egenskapene målt på ei jaktprøve på NES har fordelaktige sammenhenger. Det vil si at hvis man forbedrer én egenskap (for eksempel Evne til å finne elg), vil hunden også bli bedre på alle de andre egenskapene. Dette er en stor fordel i avlsarbeidet på rasen NES. I praksis betyr det at hvordan de ulike momentene vektes inn i et avlsmål ikke er så viktig, man får fremgang uansett.

Forvaltningsmessig er det viktig å ta vare på den genetiske bredden i rasen NES. Dette tar man størst hensyn til ved å inkludere alle 5 momenter inn i avlsmålet. Anbefalingen vår er derfor at man vektlegger alle de 5 momentene inn i en samlet verdi. Dagens vekting som dere allerede har når dere regner sumpoeng vil fungere bra til dette formålet.

Norsk elghund grå

Rasen NEG har hunder som brukes både som bandhund og løshund, og man gjennomfører jaktprøver for begge typer. Utfordringen i avlsarbeidet på rasen NEG er at det er funnet ugunstige sammenhenger mellom det å være en god bandhund kontra det å være en god løshund. I praksis betyr dette at hvis man kun vektlegger løshundprestasjoner på dyr som brukes i avl, vil etter hvert rasen fungere dårligere som bandhund og motsatt. Det er et ønske om at rasen fortsatt skal brukes både som løshund og som bandhund. Selv om dette er en utfordring er det fullt mulig løsbart. Løsningen er at man for hver avlshund regner en avlsverdi for løshund og en avlsverdi for bandhund. Dette er fullt mulig siden det er genetiske bånd mellom dyra i populasjonen.  Hvis du ønsker å avle frem gode bandhunder bør du da finne en parringspartner som har høye avlsverdier for bandhundegenskaper. Ønsker du å få fram en god løshund skal du velge en partner med høy avlsverdi for løshundegenskapene. Du har selvfølgelig også fortsatt muligheten til å velge en hannhund med gode løshundegenskaper til bandhund-tispa di og vise versa hvis du ønsker det.  Ved å regne begge typer avlsverdier på alle hunder, vil dette fungere som et godt verktøy for å finne hunder med gode gener for enten løshund eller bandhundegenskaper.

 

Marte Wetten
Prosjektleder

Skroll til toppen
Rull til toppen