Avls-strategisk utvalg

I september 2022 vedtok forbundsstyret instruks for et nyopprettet utvalg, Avls-strategisk utvalg. Dette utvalget skal først og fremst ta initiativ til, og lede overordnet arbeid som omhandler mer enn en rase. Dette arbeidet betegnes som felles anliggende, for eksempel innen helse eller genetikk opp mot eksterne aktører. Avls-strategisk utvalg (ASU) skal bestå av 4 medlemmer, en representant fra hvert av NEKFs avlsutvalg, for eksempel ledere av de forskjellige avlsutvalgene og en representant fra forbundsstyret. Forbundsstyrets representant leder utvalget.

Forbundsstyret har utnevnt 4 personer til å sitte i dette utvalget:
Camilla Hartz Repshus – Forbundsstyret – Leder
Isak Halvorsen – Leder Avlsutvalget Norsk Elghund Grå
Kari Skjauff – Leder Avlsutvalget Norsk Elghund Sort
Kristen Madshus – Leder Avlsutvalget Jämthund

NEKFs avls strategi er førende for ASUs arbeid, samt NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Utvalget skal evne å se alle de 9 elghundrasene i sitt arbeide. Utvalget skal være et koordinerende bindeledd mellom forbundsstyret og avlsutvalgene/avlskontaktene, og skal legge til rette for og bidra til samarbeid på tvers av raser. Der det er aktuelt skal ASU også være en pådriver for promotering av elghundrasene.

ASU skal være en støtte til avlsutvalg og avlskontakter og kan ved behov bistå ved for eksempel årsmeldinger og Rasespesifikk avls-strategi i henhold til gjeldende maler. Eksempler på saker som ville ha vært/ er aktuelle for ASU er HD saken og sædlagringsprosjektet, hvor man søker å oppnå samme mål for flere raser.

Utvalget skal produsere årsberetning som redegjør for utvalgets arbeid.

Fullstendig instruks er å finne du her

Skroll til toppen
Rull til toppen