ARKIV – NORSKE ELGHUNDKLUBBERS FORBUND

Norske Elghundklubbers Forbund etablerer arkiv på Norsk Skogbruksmuseum på Elverum.

 

image.php Etter at Kjell-Petter Pettersen avsluttet sitt store arbeid med å forfatte Jubileumsboka  til 100års-jubileet var det et behov å kunne arkivere en betydelig mengde av materialet som allerede var oppbevart i Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) og materialet Kjell-Petter hadde fått tilgang til og samlet inn i tilknytning til sitt arbeid.

25.6.2001 inngikk NEKF og Norsk Skogbruksmuseum, Elverum avtale om overdragelse av NEKFs arkiv og materiale, avtalen gjelder også fremtidige avleveringer. Materialet er iht. avtalen å anse som Norsk Skogbruksmuseum sin eiendom.

Materialet vil bli innlemmet i Norsk Skogbruksmuseums samlinger, katalogisert iht. Riksarkivets retningslinjer for håndtering av arkivmateriale.
Katalogen skal være offentlig tilgjengelig og arkivet skal gjøres tilgjengelig kun for seriøse brukere under Norsk Skogbruksmuseums kontroll, samt for giveren selv eller bemyndiget person. Bruken av arkivmaterialet skal skje iht. gjeldende lovverk og etiske standarder. Alt arbeid med arkivmaterialet skal foregå på Norsk Skogbruksmuseums bibliotek og under betjeningens kontroll.

Det har etter inngåelsen av avtalen blitt arbeidet lite med etableringen av arkivet, Forbundsstyret drøftet arkivet for noen år tilbake, men det ble ikke satt i gang noe arbeid på bakgrunn av dette.

Kjell-Petter Pettersen og leder av NEKF, Ellen Krogstad hadde i vinter drøftinger omkring arkivet og hva som burde vært gjort for å komme videre med etableringen

Forbundsstyret drøftet arkivsaken på styremøtet 10. – 11.3.2011 og vedtok å engasjere Kjell-Petter Pettersen i arbeidet med den videre etableringen av arkivet på Elverum.

Kjell-Petter var velvillig og ville ta på seg oppgaven med å samle inn arkivmaterial fra elghund-Norge og på vegne av NEKF bistå Norsk Skogbruksmuseum i deres arbeid.

Og ikke nok med det;

image1.php

Kjell-Petter ga 31.3.2011 sin betydelige samling av medlemsblader og sakspapirer som gave til NEKF !

Gaven ble kjørt til Elverum 15.4.2011, og plassert sammen med de 7 eskene, 3 løpemeter med arkivmateriale som ble innlevert i 2001.

 

I tilknytning til innleveringen av materialet ble det avholdt møte mellom Christer Nilsson fra Norsk Skogbruksmuseum, Kjell-Petter Pettersen, Ellen Krogstad, Kjell Kruke og Arild Visdal for å drøfte fremdriften i etableringsarbeidet.

image2.php

Kjel l-Petter er svært interessert å komme i kontakt med alle som besitter materiale som er relevant å innlemme i arkivet på Norsk Skogbruksmuseum og anmoder om at det tas kontakt med

Kjell-Petter på mobiltelefonnr. 977 47 654 eller
NEKFs e-postadresse: elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no eller
NEKFs telefon 917 77 135 ( kl. 10 – 13 )

Skroll til toppen
Rull til toppen