VEDRØRENDE PRAKTISERINGEN AV MISLYKKET 2-DAGERS PRØVE

NEKF ved FS og Datautvalget har fått henvendelse fra noen klubber vedrørende føring av mislykket 2-dagers prøve. Det vises i denne sammenheng til RS.sak 11.7.15 som ble enstemmig vedtatt og fulgt opp fra FS v/Datautvalget med Instruks som ble sendt klubbene 16.7.2015 for anvendelse under prøvesesongen 2015.

 

Hensikten var, slik FS ser det, ikke å gjøre noen endring i regelverket, men bedre å ta vare på hundenes prestasjoner og den tid som dommere og hundeeiere legger ned. En mislykket 2-dagers prøve skulle føres slik som før, men fører/eier skulle av arrangør tilbys å få ført dag1 eller dag2, avhengig av situasjon i henhold til Instruks, som en godkjent 1-dags separatprøve. Det viktige her er at dette er arrangerende klubb sitt ansvar og må gjennomføres i forståelse med eier/fører som en del av arrangementet eller gjennomføring av prøven. Eneste konsekvens av dette vedtaket i henhold til Instruks, utover at NKK får en ekstra aktivitetsavgift, er at arrangerende klubb må etablere en rutine for «påmelding og betaling» for 1-dags separatprøve slik at resultatet kan føres og godkjennes på ordinær måte. Det har aldri vært intensjon at NKK på noe tidspunkt skulle ha noe ansvar relatert til dette, og det er i prinsipp ikke mulig å føre eller endre prøver etter at et refnr er godkjent og ferdigmeldt.

 

Etter FS sin oppfatning er dette ikke en endring eller omgåelse av regelverket, men en tilpassing av det arrangementstekniske som områdeklubbene må ta ansvar for. FS vil ta ansvar for at Instruksens innhold innarbeides i regelverkets fellesbestemmelser ved neste revidering.

FS/Datautvalget er i dialog med NKK og arbeider med å finne en  løsning for hvordan dette skal praktiseres fra neste prøvesesong.

Alle prøver som i -15 sesongen er ført ihht instruks er anerkjent av NKK.

Skroll til toppen
Rull til toppen