UTTALE FRA LOV- OG KONTROLLKOMITEEN – STEMMEBERETTIGET OG VALGBAR

Til styret i NEKF v/ leder Kjell Arild Haugen

Med bakgrunn i at LKK den senere tid har mottatt mange henvendelser hva gjelder krav for å være stemmeberettiget og valgbar  på årsmøtet i lokalklubbene, finner LKK det riktig å komme med en formell avklaring. Konklusjonen fra et enstemmig LKK er som følger: 

  1. Kun person som lokalklubben svarer medlemsavgift for til NEKF/ NKK er stemmeberettiget og valgbar.
  2. Kun personer som var medlem (jfr. pkt. 1) ved årsskiftet, og som har betalt sin medlemsavgift er stemmeberettiget og valgbar.

LKK finner støtte for konklusjonens pkt. 1 i eksisterende lovverk, hvor § 2 -2 i NEKF’ s lover knesetter prinsippet om at et organisatorisk medlemskap knyttes til nevnte avgifter:

  • 2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer i den respektive områdeklubb skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsett av NKKs Representantskap, NEKFs kontingents størrelse fastsettes av NEKF’ s Representantskap. Områdeklubbkontingenten fastsettes av områdeklubbens årsmøte. Den totale kontingenten innkreves av NKK. 

LKK finner videre støtte for konklusjonens pkt. 2 i lovnormalen for områdeklubbene §§ 5 Medlemskontingent og 7 Årsmøte:

  • 5 – Medlemskontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlem som ikke har betalt kontingent ved årets utgang blir strøket og mister sine rettigheter. 

  • 7 – Årsmøte

For å være valgbar eller ha stemmerett på årsmøtet, må det være betalt medlemskontingent for det foregående år, og stemmerett skjer kun ved personlig frammøte. 

LKK er kjent med at NKK åpner for at personer som har en annen type medlemstilknytning (medlemskap som det ikke svares avgift for i henhold til § 2 – 2, som for eksempel husstandsmedlemmer), kan være stemmeberettiget. Men  NEKF’ s lover er godkjent  av NKK, og NKK har således gitt sin tislutning til de medlemskrav som fremkommer i § 2 – 2.

Dersom noen i organisasjonen ønsker å endre det som p.t. kreves for å være stemmeberettiget på lokalklubbenes årsmøte, må det lovendring til.

LKK finner det hensiktsmessig å også minne om at antall klubbmedlemmer som legges til grunn for antall delegater til RS, skal tilsvare det antall medlemmer som oppfyller forutsetningene i konklusjonens pkt. 1 og 2.

 

Harestua 26. februar

Lov- og kontrollkomiteen i NEKF

Arne Sandin

Skroll til toppen
Rull til toppen