Utdannelse av nye jaktprøvedommere.

På prøvelederseminaret som ble avholdt 16. og 17. april ble utdanningsløpet for jaktprøvedommere drøftet.

Med en digitalisering av vårt avlsarbeid med hjelp av «Fagsystem avl» er vi svært avhengig av høy datakvalitet. Det forutsettes derfor at jaktprøvene er enhetlig bedømt og at forståelsen av momentene i Dommerkortet er vurdert likt. Det må være en mest mulig lik oppfatning av dette.

Våre fagutvalg for begge jaktprøveformer hadde i forkant sett på en del dommerkort og fant at det var noe variert kvalitet på utfylling av disse. Det var åpenbare feil i utfylling av dommerkortene. Dette må det settes et søkelys på slik at vi reduserer dette til et minimum i fremtiden. Det ble derfor luftet tanken om at opplæringen av våre dommere skulle gjennomføres i regi av våre fagutvalg (Band- og Løshundkomiteen) med et begrenset antall opplæringsansvarlige forankret i våre fagutvalg og utpekt av disse. Det ble på prøveleserseminaret vist forståelse for dette og det kom få motforestillinger.

Det har i ettertid kommet noen ønsker om at det for i år skulle fortsette som tidligere år, da mange klubber allerede hadde planlagt sin dommeropplæring i egen regi. Det ble avholdt et møte med representanter for Forbundsstyret og våre fagutvalg om utdanning av jaktprøvedommere. Konklusjonen i dette møte ble at det for innværende år åpnes for at klubbene som har planlagt dette, gjennomfører sin dommeropplæring som tidligere. De klubbene som har meldt sitt ønske til en felles opplæring, blir imøtekommet og gis tilbud om dette gjennom fagutvalgene.

Før neste prøvesesong vil Forbundsstyret ta initiativ til å få gjennomført en grundig drøftelse med fagutvalgene om hvordan opplæringen skal gjennomføres for fremtiden for å få en enhetlig og god kvalitet på bedømmelsen. God og sikker datakvalitet er avgjørende for at investeringen i utviklingen av indekser for ulike bruksegenskaper skal kunne forsvares.

Skroll til toppen
Rull til toppen