NEKFS avlsmøte for avlsutvalg og avlskontakter

Forbundsstyret arrangerte avlsmøte for avlsutvalg og avlskontakter på Garders kurs- og konferansesenter 19.11. Avlsutvalg og avlskontakter forvalter avlsarbeidet for de 9 elghundrasene på vegne av Forbundsstyret, og deres arbeid er godt forankret og med stor tillit fra Forbundsstyret, RS og NKK. Forbundsstyret setter stor pris på det arbeidet og de timer som legges i avlsarbeidet for elghundene våre gjennom året. Dette arbeidet er i stor grad tuftet på frivillig arbeid og brennende engasjement.

Leder Endre Stakkerud åpnet avlssamlingen

Forbundsstyret ser på en slik samling som en viktig møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer og har potensiale til å gi gode synergieffekter i måten vi driver avlsarbeidet på for den enkelte rase.  Alle involverte i avlsarbeidet og forvaltningen av elghundrasene ble invitert og gitt anledning til å komme med innspill på status for avlsarbeidet, utfordringer og forslag til løsninger før møtet.  Deltakerne fikk orientering om overordnet avlsarbeid i NEKF, det nyopprettede avls-strategisk utvalg og innhold i årsmeldinger for oppsummering av avlsarbeidet.

Camilla H Repshus – Leder avlsstrategisk utvalg

Årsmeldingene er et viktig verktøy i avlsarbeidet da det setter oss i stand til å «ta temperaturen» på en rase og evaluere om tiltak og resultater er i tråd med delmål og hovedmål utarbeidet i RAS-dokumentene for den enkelte rase. Det er RAS-dokumentene som gir rammene og føringene for avlsarbeidet og årsmeldingene som gir oss en pekepinn på om vi er på rett kurs. 

Det ble også gitt en kort status for avlsarbeidet i hver rase og hvilke utfordringer man står i. En fellesnevner som ligger i bunn for alt avlsarbeid er graden av avlsbredden, altså hvor mange genetisk forskjellige individer som er en del av avlsbasen til enhver tid. Samtlige raser har søkelys på dette og denne problemstillingen gir føringer som kommer til utrykk i de forskjellige tiltak for de forskjellige raser. Avlsbredde og genetisk variasjon som fokusområde er et felt vi må erkjenne er grunnmuren for helse og den grad av seleksjon av egenskaper vi kan tillate oss. 

Et avlsmøte skal også inneholde faglig påfyll og i år var vi heldige å få Terje Østli som foredragsholder på egenskaper og anlegg hos jakthunder. Terje Østli er dommer for bruks- og tjenestehunder, instruktør og dommer i norske redningshunder, og var yrkesaktiv i Forsvarets hundeskole i 25 år. Terje har komplett instruktørutdanning fra NJFF, og han har utviklet testløypen for mentaltesting som brukes hos NJFF.

Terje Østli

Vi fikk en grundig innføring i mentalitet og bestanddelene i hunders nervekonstitusjon. Dette er et felt som tradisjonelt har blitt lite belyst i elghundmiljøet, og et felt hvor vi har lite dokumentasjon. Foredraget vekket interesse og ga oss innblikk i et annet tankesett omkring mentalitet. Dette er et tema som vi ønsker å gi mer oppmerksomhet i forvaltningen av elghundrasene og i elghundmiljøet etter hvert.

Det var også fokus på den nye forskriften for avl av hund som kommer ut på høring rundt årsskiftet. Programmet var planlagt med foredrag fra NKK v/ Nina Brogeland Laache – avdelingsleder for helse og registrering. Grunnet domsavsigelse i hundesaken og gjennomføringen av NKK utstilling, ble det endringer i dette punktet i programmet og Marte Wetten stilte opp på kort varsel. Marte ga oss en foreløpig statusrapport på beregning av slektskap for NEG, NES og Jämt – et arbeid som skal gi oss en genetisk oversikt over disse tre rasene til bruk i avlsarbeidet videre. Resultater her og rapport vil bli tilgjengelig før jul. Dette vil gi oss svar på hvilken avlsbredde vi har i rasene og graden av genetisk variasjon i de norske populasjonene. Planen er på sikt å beregne genetisk variasjon og effektiv populasjonsstørrelse for den nordiske populasjonen av NEG. 

Marte Wetten – Aninova

En oppdretterkonferanse er også under planlegging. Denne konferansen vil bli avholdt på vårparten/forsommeren og avlsmøtet ga mange gode innspill til dette arrangementet. Forbundsstyret, avlsstrategisk utvalg og avlsutvalg/kontakter intensiverer nå planleggingen og oppdrettere vil få anledning til å gi innspill på konferansens innhold og form. Ta gjerne kontakt med avlsstrategisk utvalg v/ leder Camilla Hartz Repshus allerede nå – hvis du/dere har innspill til Oppdretterkonferansen 2023.

Forbundsstyret takker for oppmøte og engasjement under avlsmøtet.

Forbundsstyret 
v/Camilla H Repshus

Skroll til toppen
Rull til toppen