NEKF har vedtatt overordnet avls-strategi

Forbundsstyret vedtok 17.02.21 å utarbeide overordnet avls-strategi for NEKF. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Eivind Haugseth, Jon Erling Skåtan og Camilla Hartz Repshus, senere har Ellen Tråen erstattet Jon Erling Skåtan i dette arbeidet. Avlsutvalgene har også vært en del av dette arbeidet og har gitt sine innspill til arbeidet og avls-strategien i en høringsrunde.

Den overordnede avls-strategien skal favne alle elghundrasene, forankre avlsarbeidet for de enkelte raser fremover i tid og samle avlsutvalgene om grunn-prinsippene for avlsarbeidet i NEKF. NEKF overordnede avls-strategi skal ha sin naturlige plass som et styrings-dokument for avlsutvalgene og danne rammeverket for avlsinstruksene som nå vil bli revidert.

NEKF overordnede avls-strategi ble vedtatt i FS møte 16.06.21:

NEKF `S AVLS-STRATEGI
Avlsarbeidet har som formål å bevare og helst øke det genetiske mangfold på en slik måte at man avler hunder med god helse, gode bruksegenskaper, rasetypisk eksteriør og et godt gemytt.
NEKF, ved FS og avlsutvalgene, er gitt oppgaven med å forvalte avlsarbeidet for de respektive rasene. NKK grunnleggende avls-strategi, avlsinstruksene og RAS dokumentene vil være førende for dette arbeidet. Avlsarbeidet skal være faglig forankret og følge NKK`s etiske regler for avl og oppdrett.

Avlsarbeidet skal fange opp den enkelte rases variasjon i bruksmåte og tiltak baseres på dokumenterte fakta. Det skal utarbeides langsiktige mål med utgangspunkt i den enkelte rase og dennes hele populasjon.
NEKF vil søke å tilrettelegge for at avlsarbeidet til enhver tid er basert på oppdatert kunnskap ved å tilrettelegge for kontakt med andre relevante fagmiljø, kurs, konferanser og litteratur.

Skroll til toppen
Rull til toppen