INFORMASJON ANGÅENDE ENDREDE FORSKRIFTER PÅ ETTERSØK M.M.

INFORMASJON ANGÅENDE ENDREDE FORSKRIFTER PÅ ETTERSØK M.M.

Dessverre ser det ikke ut til at Miljødirektoratet evner å se den problematikken som genereres gjennom forskriftsendringer der dommerkategorier spesifiseres oppimot ettersøksprøvene. Norske Elghundklubbers Forbunds (NEKF) styre viser til Forskrift om endring i forskrift av 22.08.2002 nr. 313 osv. (ettersøkshund) og spesielt til tekst i § 25 der det beskrives at det utstedes vitnemål av ettersøksdommer. Slik en må forstå dette så kan ikke løs og bandhunddommere som kun er autorisert for fersksporprøve dømme den delen (ferskspordelen) i godkjenning av ettersøkshunder etter 1.4.2016. § 25 trer i kraft 1. april 2016 og dommere som til nå har dømt ferskspordelen kan fortsatt dømme denne delen av prøva frem til 1.4.2016 slik vi tolker det. Instruks A3 er ikke endret enda, men vi har dessverre ikke forventninger til at noen tekst der vil endre dette. Uansett så vil NEKF styre nå oppfordre områdeklubbene til straks å iverksette målrettet arbeid med å få løs- og bandhunddommere som allerede er aut. for fersksporprøver til å ta videreutdanning til ettersøksdommer. Dette for å beholde den lange og innarbeidede dommerkompetansen våre prøvedommere har innen våre rekker og ikke minst at vi fremover også kan avholde alle ettersøkshundprøvene selv, også sett ut fra den økonomiske verdi dette har for områdeklubbene. Videreutdanningen er slett ikke komplisert:
FOR FERSKSPOR AUT. LØS OG BANDHUNDDOMMERE SOM ØNSKER VIDREUTDANNING GJELDER:

– ført hund til minimum 2 premie på blodspor (i regelverket står det 1. premie, men det er gitt disp. fra i juni 2014.) – teorikurs for ettersøksdommere ( dette er ganske ukomplisert og kan tas på ett par ukes kvelder evt. 1 lørdag. (2 x 4 timer) – aspirantarbeider, 6 stk. på blodsporprøver med hunder av 3 rasegrupper, og der 3 stk. må oppnå premie. (min. 3. premie) hvorav minimum ett aspirantarbeide avlegges på en samlet prøve.

NEKF vil skaffe tilveie nødvendig kurskompendier for gjennomføring av teoridelen.

Slik er dette nå, men NEKF sitt Ettersøksutvalg (EU) arbeider med saken for å forsøke å påvirke beslutningstagerne ved endringer i instruks A3. Knut J. Herland og Knut Juvet er også innvalgt i Kompetansegruppen for ettersøk i NKK hvor en forventer at denne saken blir behandlet snarest. Utvalget skal konstitueres 9.april.

Forbundsstyret besluttet på styremøte 11.3. å nedsette et arbeidsutvalg bestående av en rep. fra løshund komiteen, en fra bandhund komiteen samt en fra ettersøksutvalget for å arbeide med forslag til fremtidig utdanning av jaktprøvedommere og ettersøksdommere i tiden som kommer.

NEKF vil holde områdeklubbene fortløpende informert i saken og vil bistå / gi råd til områdeklubbene i dette viktige arbeidet.

 

Med hilsen

Norske Elghundklubbers Forbund

Kjell Arild Haugen (sign.)                                      Knut J. Herland (sign.)Leder                                                                     Leder Ettersøksutvalget

Skroll til toppen
Rull til toppen