Helseundersøkelse

LINK
Trykk her for Norsk elghund grå

Trykk her for Norsk elghund sort

Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og adferd og vil gi Norske Elghundklubbers Forbund en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og adferds-utfordringer – i den grad de finnes. I tillegg til oversikt over rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer i rasen. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 80 ulike raser. Denne undersøkelsen er tilpasset elghundrasene i samarbeid med utvalg i Norske Elghundklubbers Forbund.

De to undersøkelsene er helt identiske. Grunnen til at de er delt i to er for å lette rapportskriving for hver rase.

Veterinærhøgskolen minner om at raseklubben IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker 25-30 minutter på å gå gjennom undersøkelsen; Finn frem en kopp kaffe, hundens registreringsnummer og klikk på lenken under. Takk for at du bidrar!

Norske Elghundklubbers Forbund har vedtatt å trekke ut premier blant de som svarer på spørreundersøkelsen. Her har vi også Härkila og Tracker med på laget. Blant det som skal trekkes ut er det:

Härkila Lagan jaktdress, Tracker peiler, 2 stk av NEKF boblejakker med logo, 1 løshundprøve og 1 bandhundprøve. Jaktprøvene betales av NEKF i sin helhet til den område-klubb hvor vinner ønsker å gå sin jaktprøve»

Delta i Helseundersøkelse Norsk Elghund 2020

Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort
NKK ferdigstilte Sluttrapport NKK´s HD prosjekt 11 april 2019. HD problematikk på NEG og NES var oppe på RS19 som sak og NEKF/FS nedfelte i etterkant av RS en HD gruppe. Denne gruppen består av representanter for oppdrettere, avlsutvalg og forbundsstyre og har i sitt mandat fått i oppdrag å se på videre anbefalinger for HD i avlsarbeidet for de to norske elghundrasene. For å komme i mål med arbeidet ble det tidlig belyst et behov for bedre faktagrunnlag for elghundrasene. HD gruppa har søkt forbunds-styret og fått innvilget midler til en helseundersøkelse for begge de to norske elghundrasene.

Det jobbes med flere helse-prosjekter hos de to norske elghunde-rasene. En helseundersøkelse vil gi oss et bilde på helsetilstanden hos våre hunder – samt forekomst av de ulike sykdommene. Helseundersøkelsen vil også forhåpentligvis bidra til å sette forskningsmiljøet i kontakt med eventuelt syke hunder som kan innlemmes i forskningsprosjektene på hver rase.

På bakgrunn av resultater fra helseundersøkelsen kan det derfor være aktuelt for forskningsmiljøet å kontakte enkelte hunde-eiere i etterkant. Det er mulig å krysse av for om man ønsker å bli kontaktet, og man kan fylle inn sine kontakt-opplysninger. Vi håper at så mange som mulig stiller seg disponible for dette.

Spørreskjema
Helseundersøkelsen NEG og NES gjennomføres i form av et spørreskjema. Spørreskjemaet er utarbeidet av professor i genetikk – Frode Lingaas ved NMBU og NKK. Spørreskjemaet vil bli publisert som en link på NEKF hjemmeside og facebook-side, avlsutvalgenes facebook-side og i Elghunden. Det vil ta ca. 20-30 minutter å besvare spørreundersøkelsen som består av 3 deler. Første del består av eier-og hunde-data som f.eks. reg.nr, alder, kjønn osv. Andre del består av spørsmål tilknyttet helse / funksjon og tredje del omhandler gemytt og adferd. Spørreundersøkelsen er tidligere benyttet på over 80 andre raser og er godt gjennomarbeidet. Det er mange spørsmål og en del av disse kan synes overflødige – men har sin relevans og gir grunnlag for rapporten som skal utarbeides i etterkant. Spørreundersøkelsen vil omhandle mange helse-aspekter hos hund, f.eks.: nyresvikt, epilepsi, jakt/lungeødem, HD, øye-sykdommer, overgangsvirvel for å nevne noen – og vil gi avlsutvalgene et svært nyttig verktøy i det videre avlsarbeidet.

Anonymitet
Svarene fra undersøkelsen behandles anonymt – og det er kun prof. Frode Lingaas som har tilgang til svarene. Han utarbeider en rapport når undersøkelsen avsluttes og rapporten for hver av rasene oversendes de respektive avlsutvalg. Verken forbundsstyret eller avlsutvalgene vil ha tilgang til registrerings-numre, eier data eller andre data som vil kunne identifisere hvem som har besvart et spørreskjema.

Når starter helseundersøkelsen?
Spørreskjemaet er nå under utarbeidelse – det kan være enkelte spørsmål som er relevant for den ene rasen som ikke er relevante for den andre rasen. Det er også spørsmål som kanskje er mer relevant for selskapshunder enn for jakthunder/brukshunder – arbeidet med å se på endring av enkelte spørsmål er snart i gang. Vi håper at spørreundersøkelsen skal være tilgjengelig før utgangen av 2020, eller tidlig i 2021.

Kan vi stole på resultatene og rapporten i etterkant?
Dette er det vi hunde-eiere som avgjør. En høy svarprosent vil gi et sikrere svar og det er derfor ønskelig at så mange som mulig – helst ALLE, besvarer dette spørreskjemaet. Man kan svare pr hund og både for levende og døde hunder (må oppgi dødsårsak). Vi har gjennom denne helseundersøkelsen en sjelden mulighet til å ”ta tempen” på helsen til våre hunder, og gi avlsutvalgene og oppdretterne et godt verktøy i det videre avlsarbeidet. God helse er essensielt for en bærekraftig hunde-rase på sikt.

Vi håper at elghund-eiere viser sitt store engasjement for rasen, ved å besvare Helseundersøkelse Norsk Elghund

Mvh
NEKF HD gruppe v/ leder Jon Erling Skåtan
AUNES v/ Camilla Hartz Repshus
AUNEG v/ Isak Halvorsen

Skroll til toppen
Rull til toppen