Evaluering av jaktprøveregler

Det nærmer seg RS, og en av sakene som skal behandles der er evalueringen av jaktprøvereglene for løshund.

Bakgrunn og fremdrift er beskrevet i RS-saken, men det er kommet inn spørsmål som gjør det naturlig å komme med en rask redegjørelse her.

Bakgrunnen for evalueringen er 2-delt. For det første så er ikke dagens regelverk gyldig lenger. Dette vil derfor bli forlenget ut prøvesesongen-21. Dette har også sammenheng med at en på denne måten kommer i rute med de øvrige Nordiske land. Tanken er da at «nye» regler skal tas i bruk fra høsten 2022, og det blir da foreslått at disse låses for 5 år. Dette er også planen i både Sverige og Finland.

Den aller viktigste bakgrunnen og føringen for denne evalueringen er at RS, ved flere anledninger de siste årene, har vedtatt at det Nordiske samarbeidet skal intensiveres. En viktig brikke i dette arbeidet, og i arbeidet i Nordisk Elghundunion (NÄU) generelt, er at prøvereglene skal bli så like som mulig. Vi har en felles hundepopulasjon med mye import og eksport, og derfor må grunnlaget for avlsarbeidet være likt. Denne prosessen er selvsagt en utfordrende øvelse. Tre land skal prøve å komme frem til felles regelverk.

Prosessen må derfor være både av samarbeidene og inkluderende art, både på tvers av landegrensene og intern i de tre landene. Ved forrige evalueringsrunde kom Norge og Finland svært nærme hverandre på regelverket(nesten identisk), og Sverige tok også et stort skritt i retning av felles Nordiske regler. Ved denne evalueringen har alle landene måttet ta og gi litt, men for både Norge og Finland er det marginale endringer. Sverige har i sitt forslag gjort store endringer. I løpet av prosessen så har en lang liste med forskjeller blitt redusert til 2-3 ting av reell betydning.

I den saken som legges frem for RS så er det altså ikke de helt store reelle endringene, men noen tilpasninger til Sverige og Finland, og noen justeringer/presiseringer på ting som det ut fra erfaring har vært mye feiltolkinger rundt. Når det gjelder vekttall i de forskjellige moment, så har ikke dette vært gjenstand for store vurderinger på Nordisk plan, da dette ikke har noen innvirkning på grunnlaget for avlsvurderingene. For avlsmessig vurdering, så er det de enkelte momentpoeng som skal brukes. I RS-saken er det likevel ett forslag på flytting av 0,5 vekttall. Dette ut fra at det i slutten av samarbeidsprosessen så ut til å være enighet om dette. Når RS nærmer seg så vil dette være mer avklart, og eventuelle justeringer kan legges frem.

Under prosessen så er det i Norge fagkomiteen (Løshund-komiteen) som har stått for fremdriften. Komiteen har hatt sin representant i en Nordisk arbeidsgruppe der de forskjellige innspill og forslag er forsøkt samkjørt. I Norge startet prosessen på slutten av 2019 med en høringsrunde til Områdeklubbene for å få innspill på hva som var viktig for Norge. Ut fra denne høringsrunden kom det frem at de aller fleste var fornøyde med regelverket, men det ble pekt på enkelte ting som ble tatt med videre i prosessen. I første halvpart av 2020 var det flere møter i den Nordiske arbeidsgruppa og også god dialog internt i Løshund-komiteen.

På bakgrunn av status i prosjektet ble saken sendt ut til Områdeklubbene på en ny høringsrunde i august -20. Etter noen nye runder så sendte Løshund-komiteen et komplett forslag til Forbundsstyret i begynnelsen av desember. Forbundsstyret har så behandlet saken og sendt et forslag ut som RS-sak. I forslaget er det også innarbeidet enkelte justeringer i Fellesbestemmelsene.

Løshundkomiteen.

Skroll til toppen
Rull til toppen