Stort inntektsbortfall

Av en budsjettert omsetning på rundt 74 millioner kroner, kommer over 22 millioner fra NKKs internasjonale og nordiske utstillinger, samt aktivitetsavgift fra klubber og forbunds aktiviteter. Rundt 27 millioner kommer fra helse- og registreringsinntekter.

Samlet kommer rundt 73% av inntektene fra tjenester som nå er hardt berørt av korona-pandemien, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna.

I tillegg til at alle aktivitetsrelaterte inntekter er helt fraværende, frykter vi fall i salg av helse- og registreringsprodukter i tiden som kommer. Dersom nedstengingen av Norge varer over påske, forventer vi at det også vil gjøre utslag i bl.a. annonseinntekter, muligheten for nye sponsorater/samarbeidsavtaler, og i verste fall også på medlemstallet.

Sparer kostnader alle steder det er mulig

NKK sparer på alle kostnader der det er mulig. I tillegg til at alle reisekostnader og all IT-utvikling ble stanset umiddelbart 12. mars, har vi selvsagt stanset alle markedsføringskostnader, inklusive utsendelse av materiell til skolebarn. Hundesport vil ikke bli sendt ut i papirformat denne gangen, medlemmene vil motta det digitalt for å spare trykke- og portokostnader, også produksjonskostnaden er tatt ned til et minimum.

Vi ser allikevel at vi har løpende faste kostnader på rundt 1,5 millioner hver måned (ca 18 millioner pr år) for å holde IT-løsninger som Dogweb, internettsider og NKKs Min side for elektroniske tjenester oppe, samt drifte lokalene på Holmlia på et minimum. Dette er kostnader som løper uavhengig av inntektsnivået vi har.

I tillegg kommer lønnskostnader. Fra og med 1. april ble over 60 % av medarbeiderne i NKK permittert. Medarbeiderne som jobber med helse- og registreringstjenester, er delvis på jobb for å sikre at vi kan imøtekomme behovet for kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og screeningundersøkelser. Vi er også avhengig av å ha ansatte som kan jobbe med kjerneoppgaver innen økonomi og medlemsservice/kommunikasjon.

Sunn økonomi i normalsituasjon, men forventer langvarige økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen

NKK har en sunn økonomi og en solid egenkapital* i en normal situasjon. Økonomi og egenkapital ble svekket i fjor under hundesykdommen.
Inntektssvikten vi opplever nå vil ikke kunne hentes inn igjen, og vil ha langvarige økonomiske konsekvenser for organisasjonen også når korona-krisen er over.

Vi nærmer oss en kritisk likviditetssituasjon

Egenkapitalen* i virksomheten er en regnskapsmessig størrelse. En solid egenkapital* betyr altså ikke – som vi ser mange i blant annet sosiale medier tror – at dette er et beløp som er tilgjengelig på en bankkonto.
Når inntekter bortfaller, mens vi fremdeles må betale løpende utgifter, tærer det på likviditeten.
Dette merker Norsk Kennel Klub allerede nå, til tross for alle tiltak. Dersom vi har et nedstengt Norge inn mot sommeren vil situasjonen bli kritisk. Da vil også helse- og registreringstjenestene bli berørt, og tjenestetilbudet fra NKK vil ikke kunne opprettholdes.

Vi har håp om at vi kan få støtte fra de to av krisepakkene regjeringen har presentert, og fortsetter også arbeidet med å søke likviditetstilskudd gjennom å få innvilget en bankkreditt.

Om jobben for å få hjelp gjennom krisepakker

Regjeringen har kommet med en rekke krisepakker.

De første krisepakkene som kom (fase 1) var ikke tilpasset vår drift, skattebaserte tiltak treffer ikke, og den store ordningen med bankgarantier kan vi heller ikke dra nytte av. Vi har vært i dialog med vår bankforbindelse, som vi opplever som imøtekommende, men som også forklarte oss at disse garantiene kun gjaldt bedrifter som allerede har en lånefinansiering. NKK har ikke banklån og kan således ikke få denne likviditetshjelpen fra banken.

Vi henvendte oss derfor til myndighetene og informerte om dette, og ba om mer tilpasset hjelp.
Det har siden kommet en krisepakke som også skal tilpasses frivilligheten – den ble presentert fra myndighetene 17. mars. Til tross for at det jobbes med å få på plass vilkårene for pakken, har det fremdeles ikke blitt åpnet for å søke midler fra denne. Vi håper den kommer raskt på plass nå.

Også den nye pakken som ble lansert denne uken, med støtte til faste driftskostnader for små og mellomstore bedrifter vil kunne være aktuell for NKK å søke midler fra.
Her er det imidlertid uklart hva som skal til for å kvalifisere for støtte gjennom ordningen, som er uttalt rettet mot skattepliktige virksomheter. Vi jobber med denne saken mot myndigheter og aktuelle interesseorganisasjoner, samt Virke.

Veien videre i en usikker situasjon

Som dere forstår er situasjonen svært uavklart foreløpig. Vi ønsket å informere om at situasjonen nå er svært alvorlig. Mens vi venter på svar fra myndighetene forverrer likviditetssituasjonen seg dag for dag.

Hovedstyreleder Jan Helge Nordby

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi får innsikt i hvilken støtte NKK kan få fra myndighetene, resultatene av andre tiltak, og konsekvensene dette får for driftssituasjon på kort og lengre sikt, sier hovedstyre-leder Jan Helge Nordby
 

 

 

Med vennlig hilsen
Hovedstyret og administrasjonen i Norsk Kennel Klub

* Egenkapital sier noe om NKKs soliditet og evne til å stå i vanskelige økonomiske situasjoner over tid, men lite om den kortsiktige situasjonen ved plutselige inntektsbortfall som det vi har hatt nå.
Egenkapitalen, som er en regnskapsmessig størrelse, består av summen av NKKs eiendeler med fradrag for forpliktelser. Dvs. at egenkapitalen ikke består av bankinnskudd alene – den beregnes i tillegg på grunnlag av kundefordringer, påmeldinsgavgifter til klubber og forbund der oppgjørene ikke er ferdigstilt ved årsskiftet, varebeholdning og anleggsmidler.

Egenkapital i virksomhet kan sammenlignes med egenkapitalen slik vi kjenner den fra privatøkonomi. Egenkapital som skytes inn i en bolig, tilsvarer summen man selv har skutt inn i boligen, i tillegg til det som er lånefinansiert. Egenkapitalen tilsvarer altså eierandelen i boligen. Det er verdier man har, men det er IKKE penger man har tilgjengelig i banken.

Total egenkapital i NKK var på 17 millioner ved inngangen til 2019 – men ble vesentlig redusert etter tap i forbindelse med hundesykdommen. Årsregnskapet for 2019 er ikke avsluttet enda.
I situasjonen NKK står i nå, er det bankinnskuddet – likvidide midler – som er viktig for at vi på kort sikt skal kunne betale våre løpende forpliktelser. Bankinnskuddet utgjorde ved inngangen til 2019 i underkant av halvparten av total egenkapital, det resterende var bundet opp i eiendeler, fordringer mv.