EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE I NKK

Ekstraordinært RS ble avholdt torsdag 24. april. På sakslisten sto informasjon om NKKs likviditetssituasjon og videre IT-satsing. Det var totalt 93 til stede, hvorav 63 var representanter, og NKKs administrasjon, hovedstyre og RS-ordfører Eivind Mjærum takker alle for deltakelse og engasjement.

Ekstraordinært RS avholdt

Mer informasjon om bakgrunnen for det ekstraordinære representantskapsmøtet, inkludert innkalling og notat, finner du her.

Vedtak

På møtet ble følgende forslag, fremmet av FKF, enstemmig vedtatt:

1) Bare prosjekter og arbeid knyttet til prosjekter som er foreslått av medlemsklubbene gjennom BIT kan belastes/finansieres av NKKs prosjekt intensivert IT satsing. Det er videre en forutsetning at prosjektet/arbeidet underlegges en framdriftsplan med tydelige deltidsfrister samt et totalbudsjett og delbudsjetter knyttet til deltidsfristene. Disse dokumentene skal godkjennes av HS og være HSs bevilgningsgrunnlag (budsjett) for prosjektet og delprosjekter samt grunnlag for tett oppfølging av prosjektet og for rapportering av framdrift og sluttprognose til medlemsklubbene.

2) HS skal på bakgrunn av sin vurdering av framdrift og pengebruk, jevnlig godkjenne prosjektets videre bruk av midler. Styringsgruppa IT har ikke fullmakt til å pådra kostnader ut over det HS har stilt til rådighet.

3) All aktivitet i NKKs IT satsingsprosjekt fryses umiddelbart og frem til følgende er på plass:

  • En strategi for satsingen.
  • Helheten i prosjektet er klar ved at medlemmene gjennom BIT har fått mulighet til å komme med sine ønsker og prioriteringer etter at prosjektet har forelagt medlemmene et realistisk anslag på hva NKK totalt sett kan levere innenfor prosjektets rammer.
  • Et fungerende system for å gi god informasjon raskt til medlemmene om fremdriften i prosjektet og arbeidet i BIT.

4) RS er positive til å forlenge rammen for IT satsingsprosjektet. Sak om en konkret forlengelse (dato) av tidsrammen for prosjektet intensivert IT satsing fremmes på ordinært RS i november 2014 som en del av en overordnet fremdriftsplan for prosjektet.

5) RS er positive til å se bort i fra tidligere vedtak om likviditetsgrense. Forslag til ny likviditetsgrense fremmes av HS på ordinært RS i november 2014. Forslaget må redegjøre for hvor mye penger som kan benyttes til intensivert IT satsing.

6) HS sender snarest mulig medlemmene en status på prosjektet. Fokus skal være på hva som er utført og det skal følge med et tilstrekkelig detaljert regnskap som viser hvilke aktiviteter/prosjekter som til nå har blitt belastet satsingsprosjektet fra oppstarten og frem til dd. Det skal redegjøres for hvem som har tatt initiativet til de ulike aktiviteter/prosjekter.

Skroll til toppen
Rull til toppen