Det 61. ordinære representantskapsmøte Norsk Kennel Klub

NKK

Representantskapsmøtet er Norsk Kennel Klubs høyeste myndighet. Alle klubber og forbund, regioner og foreninger som har samarbeidsavtale/medlemskap med NKK og Representantskapsmøtets komitèer har forslagsrett i forhold til sitt saksområde. Representanter valgt av og blant klubber og forbund, og representanter valgt av og blant regionene har møte- og stemmerett på RS. Antall stemmer beregnes etter antall medlemskap per 31.12 året før RS.

Representantskapsmøte behandler blant annet Hovedstyrets årsberetning, årsregnskap og årsrapporter fra komiteer. Videre behandles og fattes vedtak i alle saker som er oppført på sakslisten, hovedstyrets handlingsplan for kommende periode, samt budsjett og grunnkontigent for kommende år. Det foretas også valg til hovedstyret og utvalgte komitèer.

NKK RS gikk av stabelen 29-30 oktober. For Norske Elghundklubbers Forbund med fullmakter møtte Eivind Haugseth – nestleder NEKF, Leif Einar Olsen – styremedlem, Camilla Hartz Repshus – styremedlem og Ståle Bakkemo – vara styremedlem.
Leder av Hovedstyret presenterte NKKs nyansatt general-sekretær Agnes Beathe Steen Fosse som tiltrer stillingen i januar 2023. Hun deltok under RS og var til stede under dag 2 for å bli kjent med organisasjonen.

Representantskapsmøte var preget av god tone og god dialog. NEKF v/ Eivind Haugseth hadde møte med Jakthund-divisjonen kvelden før hvor årets RS saker, samt hovedstyrets handlingsplan, ble drøftet. Det var bred enighet i jakthund-divisjonen om de punktene som var oppe til drøfting.

Innkomne saker omhandlet NKKs lover og disse sakene ble vedtatt med enkelte tillegg.

Hovedstyrets handlingsplan for 2023-24 ble gjennomgått og her hadde jakthund-divisjonen (JD) noen tilføyelser. JD ønsket at det ble satt søkelys på gode digitale løsninger med involvering av klubber og forbund og at hovedstyret må ha en konkret plan for nødvendig kompetanse og kapasitet. Videre ønskes det at hovedstyret skal arbeide for å styrke medie- og kommunikasjonskompetansen og – kapasiteten. Det ble formidlet behov for vurdering av NKKs fremtidige organisering og at NKK skal involvere klubber og forbund i «utfordrende problemstillinger» som for eksempel hundesaken og mattilsynets forskrift.
Det var også bred enighet om at NKK skal ha forsterket fokus på avl av rasehunder, og være en ledende organisasjon for ansvarlig raseavl som sikrer avl av sunne og funksjonelle rasehunder fremover.

Tom Martinsen ble gjenvalg av RS som leder av hovedstyret.

På søndag var temaet blant annet avlsverktøy. Eivind Haugseth holdt innlegg for NEKF for å oppsummere NEKFS ønsker om felles løsning/verktøy for avl og hvordan NEKF har arbeidet med dette til nå. 3 andre innlegg tok for seg det samme temaet, dette var innlegg fra Fuglehundenes Forbund, Norsk Miniatyrhundklubb og Norsk Puddelklubb. Det var interessant å se at de 4 foredragsholderne presenterte sammenfallende behov og ønsker for fremtiden.

Vi fikk også en innføring i den nye forskriften for avl av hund fra Bjørnar Stavenes – Mattilsynet, og Nina Brogeland Laache fra NKK tok for seg hva forskriften vil bety for oss. Forskriften er fremdeles under arbeid og administrasjonen/sekretariatet i NKK oppfordret salen til å komme med innspill til forskriften. Det ble også gitt en rekke innspill i diskusjon etterpå. Den nye forskriften vil langt på vei sikre den organiserte hunde-avl, men den åpner også opp for en rekke spørsmål og momenter som det ikke er utarbeidet løsninger for enda. Forskriften vil komme ut på høring på nyåret en gang. Representantene fra NEKF er fornøyd med årets RS og med at våre og JD synspunkter ble godt belyst.

Fra venstre: Ståle Bakkemo, Camilla H Repshus, Eivind Haugseth og Leif Einar Olsen
Skroll til toppen
Rull til toppen