Antallsbegrensning for NEG hanner

Norsk Kennel Klubb v/Sunnhetsutvalget har behandlet Norske Elghundklubbers Forbund sin søknad om antallsbegrensning og fattet følgende vedtak på sitt møte 20.10.2021:


Antallsbegrensning på antall valper født etter samme hund hos norsk elghund grå, reduseres fra 150 til 80 avkom. Valper etter paringer foretatt etter at øvre grense er nådd, vil ikke bli registrert i NKK. Dette gjelder også for importerte avkom. Importerte avkom som er født før grensen er nådd, registreres på ordinær måte i NKK.
Nedfrosset sæd kan brukes tidligst 8 år etter at øvre grense for maksimalt antall avkom er nådd.
Det er mulig å søke dispensasjon til ytterligere bruk av hunden. En begrunnet søknad, som også inkluderer informasjon om planlagt partner, sendes NKK. En uttalelse fra raseklubben skal vedlegges søknaden.
Vedtaket trer i kraft for paringer foretatt f.o.m. 01.06.2022.

Skroll til toppen
Rull til toppen