Nytt fra avlsuvalget Norsk Elghund Sort

 

Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort (AUNES) er underlagt Norske Elghundklubbers Forbund (NEKF) og skal arbeide for å ivareta helse, jaktegenskaper, gemytt, avlsbredde, genetisk variasjon og eksteriør i avlsarbeidet med Norsk Elghund Sort. Avlsutvalget skal ha oppdatert liste over godkjente avlshunder og et arkiv over disse med bilder, utstillingskritikk og skogsprotokoll. Det er også utarbeidet en liste over unge og lovende hannhunder som ikke er jaktpremiert enda.
Det skal føres statistikker for rasen, oversikt over helsestatus, og det skal behandles søknader om godkjenninger av parringer og avlshunder. Avlsutvalget fører også statistikk i forbindelse med avl og avkom. Disse resultatene er en del av årsmeldingen som legges frem på Representantskapsmøtet hvert år.

Avlsutvalget består av 3 medlemmer, som er spredd geografisk rundt i landet for å kunne ha et bredt kontaktnettverk. Det er NEKF som til enhver tid innsetter utvalget og dets medlemmer. Avlsutvalget arbeider ut ifra Instruks for avlsutvalgene.

 

Leder, Camilla Hartz Repshus

Adresse: Telthusveien 14, 2450 Rena.

Tlf:  47 29 65 29.

Epost: camirep@gmail.com

Anita Lie

Adresse: Eikelandshaugen 19, 5451 Valen.

Tlf: 48 19 69 33

Epost: anita-lb@frisurf.no.

Knut Olav Mellemsæter

Adresse: Nerskogvegen 38, 7340 Oppdal

Tlf: 48 01 69 66

Epost: ko.mellemsaeter@gmail.com

 

Representantskapsmøte for 2018 ble avholdt lørdag 28. april og et samlet AUNES var tilstede. Vi tar resultatet i de enkelte RS saker til etterretning i det videre avlsarbeidet.

Alle utvalg i NEKF fristilles etter RS, og settes så inn igjen i sine verv. Svenn Magnus Runde har tatt avgjørelsen om å tre ut av avlsutvalget nå, for å fokusere på andre oppgaver. Svenn Magnus kom inn i avlsutvalget i 2017 med et brennende engasjement for Norsk Elghund Sort.
Svenn Magnus sto for modernisering av avlshundlistene, opprettelse av google kart både for avlshanner og valpeliste. Han la ned et stort antall dugnadstimer i forbindelse med Svarthundsamlingen i 2018 og i boka som ble produsert i etterkant. Svenn Magnus har hatt en stor kapasitet i vårt arbeid med bistand til oppdrettere i forbindelse med avl og fikk raskt god kjennskap til avlshundene. Svenn Magnus vil bli dypt savnet, men slipper allikevel ikke unna noe sporadisk konsulentvirksomhet for AUNES. Vi ønsker å takke deg for et flott samarbeid og for innsatsen du har lagt ned i arbeidet med Norsk Elghund Sort – vi ønsker deg også lykke til videre med andre oppgaver.

HD – hofteleddsdysplasi

Et samlet RS vedtok følgende vedtak:

«Forbundsstyret foreslår at vi inntil videre opprettholder vår nåværende praksis og avlskriterier for elghundrasene Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort.
Forbundsstyret erkjenner at dette er en svært vanskelig sak som ikke har noe entydig svar. For å ha rimelig tid til å sette seg inn i rapporten fra HD gruppa i NKK, og innhente nødvendige sakkyndige råd fra de relevante fagmiljøene (NMBU, veterinærene, NKK og andre) bør vi bruke noe mer tid før vi konkluderer i denne saken. Vi har et særskilt raseansvar for NEG og NES, og her må vi ta gode og bærekraftige beslutninger basert på fakta og kunnskap. Vi kan ikke tillate oss å feile i arbeidet med å videreutvikle nasjonal-rasene.
Forbundsstyret ønsker på denne bakgrunn å nedsette et HD-utvalg som har som målsetning å legge frem en faglig forankret anbefaling i saken for RS på et hensiktsmessig tidspunkt»

Vi i AUNES er opptatt av å spre kunnskap og gjentar derfor det vi tidligere har skrevet vedrørende HD.

Mange har spørsmål til hva HD indeksen er, hva den betyr, hva ES (egen sikkerhet) og hva MS (minimum sikkerhet for rasen) betyr.

Slik ser dette ut på en gitt hund i dogweb:

 

HD:        A            HD Index: 117                  ES: 0.78                              MS: 0,71

 

HD: A, B, C, D eller E er her en diagnose, eller en tilstand som graderer hvor godt hofteleddet sitter sammen. Denne bokstaven sier svært lite om hvordan akkurat denne hunden vil nedarve HD videre til sine avkom – i kombinasjon med en annen avlshund.

HD index: HD indeks er en prognose på hvordan din hund vil påvirke HD forekomsten i rasen, altså en slags prognose på hvordan hunden nedarver HD. Gjennomsnittet i rasen er satt til 100. Jo høyere indeks hos en hund, jo bedre. En hund med HD indeks på <100 (under 100), vil muligens kunne øke forekomsten av HD i populasjonen. En hund med >100 (over 100) i indeks vil trolig ikke tilføre HD i populasjonen. Dette tallet gir en indikasjon på hvordan din hund vil nedarve HD til sine avkom – i en kombinasjon med en annen hund. Det sier seg selv at også partnerens HD indeks vil påvirke avkommene. Når vi snakker om samlet HD index i godkjenning av en kombinasjon til parring, så er dette tispens index + hannhundens index. Man ønsker en så høy samlet HD indeks som mulig i en kombinasjon. Indeksen kan være mer eller mindre sikker. For å avgjøre dette må man i tillegg se på hundens ES og rasens MS.

ES eller egen sikkerhet: dette er et tall for hvor mange slektninger/avkom som har blitt avbildet – denne ønskes så høy som mulig (maks 1).

MS eller minimum sikkerhet i rasen: dette er en grense som indikerer om din hunds indeks er sikker nok til å stole på. Tallet er satt til 0,71 for Norsk Elghund Sort. Dette betyr at din hunds ES – egen sikkerhet – må være høyere enn 0,71 for at du kan stole på indeksen.

ES må altså være høyere enn MS for at du kan stole på din hunds HD index.

Ifølge NKK må 35% eller mer av rasens populasjon være røntget for at man skal kunne være sikker på indeksen i en populasjon – og for at det skal beregnes indeks for en rase. NES har samlet sett over en 10 års periode, røntget 38,3% av hundene i populasjonen. Hvis vi ser på antall røngtet per årskull, så er det tydelig at flere hunder røntges i dag enn for noen år siden. Vi forventer at dette tallet skal stige, da NES eiere er sitt ansvar bevisst og ønsker å bidra til at HD indeksen blir sikrere for avlsarbeidet fremover. En indeks blir kun sikker hvis nok slektninger for et gitt individ blir røntget. Her er det viktig at både oppdrettere og hannhund-eiere oppfordrer valpekjøpere til å røntge. Mange venter med å HD røntge sine hunder til de er nærmere 2 år gamle. Sannsynligvis har dette liten betydning – skjelettet på vår type rase er ferdig utviklet/utvokst ved 12 mnd alder.

Oppfordringen er klar – hvis man skal kunne stole på indeksen og drive indeks avl – så må hunder røntges.

For å oppnå avslmessig fremgang, er ikke AUNES opptatt av hvilken bokstav en hund har – HD indexen vil fortelle mye mer om hundens genetiske HD status enn bokstaven, så lenge hunde-eiere fortsetter å røntge. Slik sett kan vi komme borti tilfeller der en hund med A og lav indeks, nedarver HD i større grad enn en hund med C og høy indeks. Her er det viktig å sjekke at indeksen er til å stole på, det vil si at ES/egen sikkerheten er større en MS minimum sikkerheten. La oss se på et eksempel:

Hund 1: Denne hunden har fått HD A. De fleste av hundens slektninger er HD røntget, men disse har alle fått HD C, D og E. Hund 1 er altså den eneste i sitt kull og som har oppnådd A. Denne hunden vil grunnet sine søsken, få en lav HD indeks – det er videre lite trolig at miljøfaktorene har slått ut feil for de øvrige valpene i kullet. Denne hunden tenker man det er trolig at vil nedarve HD til sine avkom. Gitt at indeksen er til å stole på, bør denne hunden i avl kompensere sin HD indeks med en partner med høy indeks.

Hund 2: Denne hunden har fått en HD C. De fleste av hundens slektninger er røntget, men disse har alle fått A/B. Hund 2 er altså den eneste i sitt kull som har oppnådd C. Denne hunden vil grunnet resultatene hos sine kullsøsken få en høyere indeks, og i noen tilfeller til og med høyere enn hund 1. Det er sannsynlig at miljøfaktorer har bidratt til hundens C. Denne hunden er det mindre trolig at vil nedarve HD til sine avkom enn hund 1. Gitt at hundens indeks er til å stole på, kan denne hunden avles på, så lenge den sammen med partnerens indeks oppnår en samlet HD indeks på nærmere eller over 200.

Det er fremdeles mye vi ikke vet om HD, og forskerne er klare på dette – men forskerne er også klare på at den sikreste veien å gå videre – er indeks avl. Avlsutvalget ønsker derfor å fjerne kolonnen for HD status i avlshund-listene, og kun se på en hunds indeks. Det er allikevel anledning til å gå inn i DogWeb for å se på en gitt hund`s HD status i bokstav-form.

AUNES har i flere år hatt fokus på avlsbredde og genetisk variasjon. Vi oppnår ikke høyere genetisk variasjon enn den vi har i dag uten å tilføre nye gener fra andre raser. Situasjonen for rasen er ikke så kritisk at dette er nødvendig nå, men det er svært viktig å ikke miste noe på veien. Vi må derfor bruke bredden vi har av alvs-dyr. Når vi i dag utelukker rasetypiske individer med gode dokumenterte egenskaper, kun på bakgrunn av en HD C – står vi i fare for å snevre inn den genetiske variasjonen. AUNES har ingen motforestillinger mot å godkjenne avl på en hund med C hofter, så lenge denne hunden har en god HD indeks og at hundens indeks er til å stole på.

 

 

 

Avlsbredde og sædlagring

AUNES har stort fokus på avlsbredde og dette er et prioritert felt i avlsarbeidet for NES. NKK og Norsk Genressurs-senter hadde på 1990-tallet et prosjekt for å samle inn og fryse ned sædprøver fra de norske rasene. Det ble denne gangen ikke frosset ned sædprøver fra Norsk Elghund Sort. Dette arbeidet er satt i gang igjen nå – og håpet er å få frosset ned sædprøver fra 10-15 hannhunder fra Norsk Elghund Sort. Hensikten med arbeidet er å ha sædprøver fra dagens hunder av god helse, med rasetypisk preg og dokumenterte ønskelig egenskaper. Hvis rasen skulle oppleve en krise – så er dette hunder man vil kunne bringe inn igjen i avl i fremtiden – som en sikkerhet.

Det er i dag muligheter for å spre og ta i bruk flere gener i forbindelse med parring av en tispe. Dette er ikke AUNES kjent med at er gjort for Norsk Elghund Sort, men DogWeb har registreringsmulighet som gjør det mulig å bruke 2 hanner på en og samme tispe. Her vil det i praksis kunne bli 2 fedre til valper i et kull. Dette vil kunne være hensiktsmessig for tisper hvor man forventer store kull. Man får godkjent parring hos AUNES med 2 hanner – gjennomfører parring med 2 hanner – registrerer kullet ved 5 ukers alder, på 1 av hannene. Så tester man valpene før levering med munnsvabere for å stadfeste farskapet på den enkelte valp, registreringsavdeling bistår så med den endelige registrering. Slik kan man få videreført gener fra 2 hannhunder i en og samme parring.

 

Stambokføring av gentester

Representantskapsmøtet 2018 vedtok at NEKF skal starte arbeidet med å stambokføre gentester for de norske rasene. Dette betyr i praksis at vi etter hvert vil kunne se en hunds genstatus i DogWeb. Dette er et stort fremskritt for avl for sunne og friske individ. Per i dag har vi stadfestet gentest for grønn stær (glaucom). Her vil status for Genetisk fri (frisk og ikke bærer), Bærer (bærer genet, men ikke syk) og Affisert (syk) etter hvert bli synlig på alle hundene som har testet sin hund. Vi må sammen med forbundstyret, NKK og NMBU se på hvordan denne testen skal gjennomføres – enten med blodprøve eller svaber, og hvordan man skal bestille/kjøpe skjemaet. Kanskje skal dette gjøres på samme måte som vi bestiller HD rtg på dogweb i dag.
Videre vil det bli aktuelt å se på andre gentester når disse er utviklet og verifisert, som f.eks gentest for juvenil ataxi.

 

Helse

Ataxi – Arbeidet pågår for å finne en mutasjon som har sammenheng og som vil kunne lede oss frem til en gentest, men foreløpig har vi ikke funnet noe. Arbeidet fortsetter selvfølgelig, men materialet er litt i minste laget. Det er derfor spesielt viktig at det blir informert om og tatt prøver av nye tilfeller dersom det skulle dukke opp. Ved mistanke om ataxi i kull, ta kontakt med en av oss i AUNES. Vi behandler disse opplysningene konfidensielt, hvis ikke annet er avtalt.

TV – overgangsvirvel – I samarbeid med røntgenavleserne og NKK er det utviklet et enkelt system for registrering av nye tilfeller i databasen til NKK i forbindelse med HD-avlesning. Det vil gjøre at vi i løpet av et par år vil ha en svært god oversikt over overgangsvirvel hos Norsk Elghund Sort.

Røntgenavleserne har frivillig bidratt til å lese gamle HD bilder. Dette har vært en stor jobb, men gamle HD-bilder er hentet opp og det registrert overgangsvirvel på disse. I den forbindelse er det laget et system der genetiker kan hente ut røntgenbilde-id på alle hunder slik at avleserne lett kan hente opp gamle bilder. Det er likevel en del ekstra arbeid med gamle ikke-digitale bilder, og bilder som er gamle, da det tar tid å laste opp disse. Totalt sett er det avlest 3-400 bilder, som gir viktig informasjon.
Så snart datasettet er stort nok, håper NMBU å kunne beregne arvegrad på TV, samt se på frekvensen av TV hos Norsk Elghund Sort. I den forbindelse er det også i samarbeid med NKK laget noen nye rutiner for eksportering av forskningsdata, slik at det skal være lettvint å beregne arvegrader.
NMBU har TV-informasjon på en god del hunder som det også eksisterer blodprøver/DNA-svabere fra. NMBU planlegger å gjøre noen innledende analyser på disse for å se om det skulle dukke opp noen gen-områder som ser ut til å være involvert i disse forandringene i bekken/rygg.

Valper i 2019

Det har i mange år vært et underskudd av NES valper, men i år ser vi at noen oppdrettere sitter igjen med hannhunder når kullet er klar for levering. Hvordan kullstatistikken for 2019 vil se ut, vet vi ikke enda, men så langt er det registrert ca.30% flere valper sammenlignet med 2018. Det var i 2014 registrert 167 valper, og vi blir ikke overasket om det i år blir registrert rundt 300.
Det er nok mange årsaker til at antallet er så høyt, men mange oppdretter har fått kull, og vi har registrert flere kull på 9-12 valper. Hvorfor så mange valpekjøpere ønsker seg tispe og ikke hannhund som jakthund, er for mange en gåte. Men vi håper god informasjon kan bidra til at dette vil utjevne seg i årene fremover. 

NES er en fantastisk jakt og familiehund, som kan formes og tilpasses slik at den fungerer i forskjellige terreng og jaktformer. For å kunne fortsette veksten, må vi nok sette av mer tid til å reklamere og informere om rasen. Gode innspill mottas med takk!

AUNES ved leder Camilla Hartz Repshus vil være tilstede på Kongsgården Bygdøy 17 august med 2 stk NES. Der skal det være utstilling og presentasjon av norske husdyr-raser og dette kan være en fin arene for å gjøre NES kjent også utenfor jakthund-miljøene.

Vi ønsker alle lykke til nå som bandhundprøve og sporprøve-sesongen står for tur. Ha en riktig god sommer!

For Avlsutvalget for Norsk Elghund Sort

Camilla Hartz Repshus

Skroll til toppen
Rull til toppen